UAB 2SHAKU

Taikos av. 44-26, 50234 Kaunas
+370 614 14714
info@2shaku.lt
Company code 302686355
VAT payer code LT 100006509819
Bank: AB SEB bankas 70440
Account No: LT82 7044 0600 0769 5378